Finest Craftclean Rengöringsmedel 1,5kg Finest Craftclean Rengöringsmedel 1,5kg

Finest Craftclean Rengöringsmedel

1,5kg

Varunummer: 106817
339 SEK
-+
6 i lager
BeskrivningAndra köpte ocksåAlternativ
Beskrivning

Finest Craftclean ett kraftigt basiskt rengöringsmedel

Finest Craftclean gör samma jobb som PBW. Craftclean kommer i pulverform och måste blandas ut med ljummet vatten. Utblandad Craftclean löser upp sediment och används bland annat till rengöring av bryggutrustning, bäst resultat får ni genom blötläggning eller försiktig skrubbning med mjuk svamp eller trasa. Lösningen med Craftclean kan skumma.

 

När du har gjort rent din utrustning och jästankar med Craftclean rekommenderar vi att du också använder Craftsan för att desinficera.

 

Den välkända producenten Chemisphere har tillsammans med CraftCo producerat rengöringsmedlet Craftclean. Chemisphere grundades 1986 och står bland annat bakom produkten Pipeline som för många är den föredragna rengöringen för tapplinjer.


BRUKSANVISNING

Blanda pulvret med ljummet vatten. Förslag till blandningsförhållande för manuell rengöring; 10 gram/liter. för blötläggning; 2,5 gram/liter, lösning vid 7 gram/liter till pH 10,6 (detta varierar utifrån vattenkälla). Vid pH ca 10,6 är lösningen mättad, dvs att man inte kan blanda ut mer pulver i vätskan. Lösningen med Craftclean kan skumma.

 

Craftclean bör användas före Craftsan; Craftclean löser sedimenteringar, Craftsan gör produkten klar för ölbryggning genom att minimera aktiviten av mikroorganismer till ett absolut minimum.

 

Ladda ner säkerhetsdatablad

 

FARA
H302 – Farlig vid sväljning.

H314 – Ger allvarliga kemiska brännskador på hud och ögon.

H335 – Kan förorsaka irritation på luftvägarna.

FÖRVARAS OTILLGÄNGLIG FÖR BARN.


FÖRSTA HJÄLPEN

 

Använd skyddshandskar/skyddskläder/skyddsglasögon/ansiktsskydd.

 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter med ögonen öppna. Ta bort kontatktlinser om/när detta är möjligt och fortsätt sköljningen. Sök läkarhjälp.

VID SVÄLJNING: Skölj munnen, drick 1-2 glas vatten. Framkalla INTE kväljningar. Sök läkarhjälp.

VID HUDKONTAKT (eller håret): Kontaminerade kläder tas av så snart som möjligt. Skölj/duscha huden med rikligt med såpa och vatten. Vid hudirritation. Sök läkarhjälp.

VID INANDNING; Flytta drabbade personen til frisk luft. Håll den drabbade personen varm. Sök läkarhjälp.

 

Då det är nödvändigt sök läkarhjälp och ha produktens behållare nära tillhands.

 

 

Andra köpte också
Alternativ